ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานก่อนการเริ่มพัฒนาแอพลิเคชันบน Smart Phone

เริ่มต้นพัฒนาแอพลิเคชันด้วย MIT App Inventor ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรม การออกแบบ และการเขียนคำสั่งควบคุม

ตัวอย่างการพัฒนาแอพลิเคชันในรูปแบบต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์เป็นแอพลิเคชันอื่นๆ ที่สนใจได้

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานการพัฒนาแอพลิเคชันบน Smart Phone

ในบทที่ 1 นี้มีเนื้อหาบทเรียนที่นักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาแอพลิเคชัน เพื่อให้การพัฒนาแอพลิชันในเนื้อหาต่อๆ ไป เป็นไปอย่างเป็นระบบและถูกต้อง ขอให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการพัฒนาแอพลิเคชันบน Smart Phone ต่อไปนี้ก่อนครับ

  1. หลักการและขั้นตอนการพัฒนาแอพลิเคชัน
  2. การวางแผนจัดทำแอพลิเคชัน