ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานก่อนการเริ่มพัฒนาแอพลิเคชันบน Smart Phone

เริ่มต้นพัฒนาแอพลิเคชันด้วย MIT App Inventor ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรม การออกแบบ และการเขียนคำสั่งควบคุม

ตัวอย่างการพัฒนาแอพลิเคชันในรูปแบบต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์เป็นแอพลิเคชันอื่นๆ ที่สนใจได้